Skip to Content

DNA Marker Lecture

Linked to BOOK

Linked to Lecture 1

Linked to Lecture 2

Linked to Lecture 2a

Linked to Lecture 3

Linked to Lecture 4

Linked to Cytogenetic Lecture 1
Linked to Cytogenetic Lecture 2
Linked to Cytogenetic Lecture 3
Linked to Cytogenetic Lecture 4

Linked to complex trait Lecture 6
Linked to Lysozyme Lecture 7
Linked to POOLING Lecture 8

Linked to Quantit genetics Lecture
Linked to Linkage theory Lecture
Linked to Georges Lecture

Linked to Linkage to QTL Lecture
Linked to QTL to gene detection Lecture

Linked to microarray Lecture

Nazwa przedmiotu: Markery genetyczne i mapowanie sprzężeń u ssaków (DNA markers and linkage mapping in mammals) [0501-DMLM-DX]

Liczba punktów, ECTS: 30 h Pkt ECTS 3+2/Z

Metody oceny/sposób zaliczenia: w formie zaliczenia.

Treści merytoryczne przedmiotu:
Program wykładów z przedmiotu do wyboru
1. Badanie genomu zwierząt – cele i metody.
2. Rodzaje markerów genetycznych wykorzystywanych w analizie sprzężeń.
3. Nierównowaga sprzężeń (LD – Linkage Disequilibrium) i sposoby jej oceny.
4. Przyczyny nierównowagi sprzężeń w populacjach zwierząt.
5. Zakres i częstość nierównowagi sprzężeń wewnątrz populacji i rasy oraz pomiędzy populacjami i rasami zwierząt.
6. Bloki haplotypowe i „gorące miejsca”(hot spots) rekombinacji.
7. Mapowanie genów cech ilościowych (QTL) z wykorzystaniem nierównowagi sprzężeń.
8. Analiza sprzężeń z wykorzystaniem pojedynczych markerów genetycznych.
9. Analiza sprzężeń z wykorzystaniem bloków haplotypowych.
10. Kształtowanie struktury genetycznej populacji zwierząt metodą selekcji z wykorzystaniem markerów genetycznych (MAS – Marker Assisted Selection).
11. Wykorzystanie markerów LD w selekcji zwierząt.
12. Zastosowanie markerowych bloków haplotypowych w selekcji zwierząt.
13. Selekcja genomowa (genomic selection)-nowe narzędzie kształtowania struktury genetycznej populacji zwierząt
14. Metody analizy genomu stosowane w selekcji genomowej.
15. Czynniki wpływające na dokładność analizy sprzężeń i selekcji genomowej.